Ads 468x60px

Naslovnica

Dobro došli!

Na internetu se nalazi mnoštvo netočnih, nepotpunih i nejasnih informacija, te pogrešnih tumačenja vezanih za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, počevši od procedure osnivanja, prelaska jdoo-a u doo, pa sve do zatvaranja jdoo-a. Čak i na službenim stranicama državnih institucija nije moguće pronaći konkretne odgovore na neka važna i česta pitanja vezana za jdoo.

Na ovom blogu možete pronaći sve informacije o j.d.o.o.-u.
Od osnivanja do zatvaranja jdoo-a! Samo istinite i provjerene informacije.


Računi Online


Članarina HGK

Tvrtke osnovane nakon 1. siječnja 2017. godine oslobođene su plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori u razdoblju od godine dana od dana osnivanja.

Ostali Jdoo-i su dužni uplaćivati članarinu mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, na račun HR8510010051700052620.

Visina mjesečne članarine za jdoo iznosi 42 kn.

Članstvo u komori i obveza plaćanja članarine prestaje brisanjem iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda.

Jdoo-i kod kojih je obavljanje gospodarske djelatnosti "u mirovanju", odnosno koji su prestali obavljati gospodarsku djelatnost, a upisani su u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, mogu biti oslobođeni plaćanja članarine.

Jdoo-i za koje je pokrenut postupak likvidacije bit će oslobođeni plaćanja članarine, uz uvjet dostave Rješenja o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, potpisanoga od osobe ovlaštene za zastupanje (likvidatora).

7 najvećih neistina o JDOO-u


1) JDOO je tvrtka za 10 kn - netočno!
Ukupan trošak otvaranja JDOO-a je oko 700 kn, tako da JDOO definitivno nije tvrtka za 10 kn! 10 kn je minimalni iznos početnog temeljnog kapitala, a to je samo jedna od stavki ukupnog troška otvaranja tvrtke.

2) Otvaranje JDOO-a traje 24 h - netočno!
Za otvaranje JDOO-a potrebno je minimalno 5 radnih dana.

3) Otvaranje JDOO-a traje puno kraće od otvaranja DOO-a - netočno!
Ako je početni temeljni kapital DOO-a isključivo u novcima, što u većini slučajeva jest, otvaranje DOO-a traje jednako dugo kao i otvaranje JDOO-a.

4) JDOO pri prelasku u DOO ne mora provesti reviziju - netočno!
Pri prelasku JDOO-a u DOO mora se provesti revizija. Ukupan trošak prelaska JDOO-a u DOO je oko 4000 kn.

5) JDOO ne može poslovati i izdavati račune bez ijednog zaposlenog - netočno!
JDOO može bez problema poslovati bez ijednog zaposlenog.

6) Čim zakonske rezerve JDOO-a dosegnu 20000 kn, JDOO mora prijeći u DOO - netočno!
Za prijelaz JDOO-a u DOO potrebna je odluka članova društva o povećanju temeljnog kapitala na zakonski minimum potreban za osnivanje DOO-a (20000 kn), a ta odluka se može donijeti u bilo kojem trenutku nakon što zakonske rezerve premaše iznos od 20000 kn. Nakon što JDOO poveća temeljni kapital na 20000 kn, prestaje primjena zakonskih odredbi o unosu dobiti u zakonske rezerve.

7) Zatvaranje JDOO-a stoji 10000 kn - netočno!
Ukupan trošak likvidacije JDOO-a iznosi oko 1500 kn.

ŠTO JE J.D.O.O.?


Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću je društvo kapitala čiji je najniži iznos temeljnog kapitala 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela iznosi 1 kunu. Temeljni kapital društva mora biti uplaćen u novcu i nije dopušteno osnivanje društva unosom u temeljni kapital stvari ili prava.

JDOO mogu osnovati najviše tri osobe i samo jedna osoba može biti član uprave (direktor).
Članovi društva su njegovi osnivači (vlasnici).  U jdoo-u samo direktor odgovara za poslovanje društva.

Prema Zakonu o trgovačkim društvima j.d.o.o. mora unositi u zakonske rezerve četvrtinu dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima, a zakonske rezerve mogu se upotrijebiti samo za povećanje temeljnog kapitala i za pokrivanje gubitaka društva koji se ne mogu pokriti iz dobiti tekućeg razdoblja.

Zakon dopušta povećanje temeljnog kapitala j.d.o.o.-a na iznos minimalnog temeljnog kapitala potrebnog za osnivanje d.o.o.-a. Ukoliko društvo poveća temeljni kapital na zakonski minimum potreban za osnivanje d.o.o.-a, prestaje primjena zakonskih odredbi o unosu dobiti u obvezne zakonske rezerve društva. Kod povećanja temeljnog kapitala potrebno je izmijeniti društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva. U tom slučaju dolazi do preoblikovanja j.d.o.o.-a u d.o.o.

JDOO je obveznik plaćanja poreza na dobit. U Zakonu o porezu na dobit propisano je smanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit koja se koristi za povećanje temeljnog kapitala. Kako j.d.o.o. mora imati zakonske rezerve u koje unosi dio ostvarene dobiti poreznog razdoblja, a može je koristiti za povećanje temeljnog kapitala, takva dobit neće biti oporezovana, te će na taj način ovakvo društvo ostvariti poreznu olakšicu, ukoliko posluje s dobiti.

Član uprave društva ne mora biti u radnom odnosu u društvu, međutim ako nije osiguran po drugoj osnovi na obvezna osiguranja, morat će se osigurati na mirovinsko i zdravstveno osiguranje kao član uprave. S obzirom da je poslodavac obveznik podnošenja prijave na obvezna osiguranja, član uprave koji nije obvezno osiguran po drugoj osnovi, morat će s društvom sklopiti ugovor o radu. Član uprave društva koji je u radnom odnosu u društvu obveznik je plaćanja poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost dopušta JDOO-u koji u prethodnoj kalendarskoj godini ostvari prihod manji od 230.000 kuna oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, međutim u tom slučaju društvo neće imati pravo na odbitak pretporeza. Porezni obveznik može zatražiti od porezne uprave da se na njega ne primjenjuje porezno oslobođenje, ali tek od sljedeće kalendarske godine, a takvo rješenje obvezuje poreznog obveznika sljedećih pet godina.

Član uprave odgovara kao porezni jamac za porezne obveze trgovačkog društva. Takva odgovornost člana uprave utvrđuje se rješenjem kojeg donosi porezna uprava u slučaju nemogućnosti naplate poreznih davanja od poreznog obveznika.

U svemu što u ZTD-u nije posebno naznačeno, na JDOO se primjenjuju ista pravila kao i na DOO.

OSNIVANJE JDOO-a


Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću je moguće iz bilo kojeg javnobilježničkog ureda u Hrvatskoj.
Osnivanje JDOO-a preko Hitro-a se ne preporuča, jer je procedura kompliciranija i dugotrajnija.


1. KORAK - REZERVACIJA IMENA TVRTKE (nije obavezno)

Smislite ime tvrtke i provjerite na sudreg.pravosudje.hr da li već postoji tvrtka sa istim ili sličnim imenom. Smislite i nekoliko alternativnih imena. Ime se mora jasno razlikovati od imena drugih tvrtki upisanih u sudski registar kod istog suda. Ime mora sadržavati i naznaku predmeta poslovanja društva, npr. "MOJA TVRTKA d.o.o. za usluge". Glavni dio imena ("MOJA TVRTKA") mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na službenom jeziku države članice Europske unije i latiničnom pismu, a mogu se koristiti i arapski brojevi. Ostali sastojci imena moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Rezervacija imena nije obavezna. Ako ste na sudreg.pravosudje.hr utvrdili da željeno ime ne postoji i sigurni ste da je u skladu sa svim propisima, tada nema potrebe za rezervacijom. Ako Vam se žuri, svakako preskočite rezervaciju, jer ćete nepotrebno izgubiti 3 dana koliko traje postupak rezervacije.

Postupak rezervacije imena:
Ispunite obrazac RZ na računalu, a zatim ga isprintajte u dva primjerka i potpišite. Uplatite sudsku pristojbu (10 kn). Potpisane obrasce, dokaz o uplati sudske pristojbe i eventualna objašnjenja i/ili dokaze za ime društva, morate dostaviti osobno u HITRO.HR ili na Trgovački sud, jer se pametnjakovići nisu dosjetili napraviti mogućnost online rezervacije imena :-(
Podnesite zahtjev za rezervaciju najmanje 2 različita imena, jer ukoliko podnesete zahtjev za rezervaciju jednog imena i ne odobre vam ga, morat ćete ponovno čekati na odobrenje novog imena.
Trgovački sud u roku od tri dana provjerava prijavu rezervacije imena društva, te ukoliko ista zadovoljava sve zakonske kriterije vrši provedbu iste. Rezervirano ime društva vidljivo je na portalu sudreg.pravosudje.hr i vrijedi 30 dana, te ukoliko u roku od 30 dana ne bude podnesena prijava za upis jdoo-a u sudski registar, rezervirano ime se briše. Preuzmite potvrdu o rezervaciji imena tvrtke u HITRO-u ili na Trgovačkom sudu.


2. KORAK – JAVNI BILJEŽNIK (1. PUT)

Otiđite kod javnog bilježnika. Ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane), popis djelatnosti i potvrdu o rezervaciji imena tvrtke (ako ju imate). Obvezna je nazočnost svih osnivača. Javni bilježnik sastavlja i ovjerava Zapisnik o osnivanju, Prijavu za upis društva u sudski registar, Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova i Popis članova društva. Trošak kod javnog bilježnika iznosi oko 500 kuna.


3. KORAK - BANKA

S ovjerenom dokumentacijom koju ste dobili kod JB-a otiđite u banku i izvršite uplatu temeljnog kapitala (10 kn) i sudske pristojbe (60 kn). Temeljni kapital (osnivački polog) se uplaćuje na prolazni račun banke. Banka odmah izdaje potvrdu o uplati osnivačkog pologa za potrebe registracije tvrtke kod Trgovačkog suda.


4. KORAK - JAVNI BILJEŽNIK (2. PUT)

Nakon izvršenih uplata ponovno otiđite kod JB-a koji će kompletirati Vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem. Komplet dokumentacije za upis sastoji se od:
• prijave za upis osnivanja
• zapisnika o osnivanju
• popisa članova društva
• ovjerenog potpisa člana uprave
• potvrde o uplati temeljnog kapitala
• potvrde o uplati sudske pristojbe
• izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja
Ukoliko je odaslana dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud će u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar, te elektroničkim putem dostaviti u JB ured Rješenje o upisu u sudski registar i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke.


5. KORAK - IZRADA PEČATA

Nakon što kod JB-a preuzmete Rješenje o upisu u sudski registar i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke, potrebno je izraditi pečat. Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu u sudski registar. Trošak izrade pečata je 150-200 kn.


6. KORAK - DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Isprintajte, popunite i ovjerite potpisom i pečatom RPS-1 obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti). Otiđite u Državni zavod za statistiku i predajte RPS-1 obrazac i presliku Rješenja o upisu u sudski registar. Odmah ćete dobiti dva primjerka Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta.


7. KORAK - OTVARANJE ŽIRO-RAČUNA

U banci u kojoj ste uplatili osnivački polog, otvorite žiro-račun tvrtke i zatražite prijenos osnivačkog pologa društva na žiro-račun društva. Ponesite Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta. U banci ćete dobiti Potpisni karton koji će Vam trebati prilikom prijave u Poreznoj upravi.


8. KORAK - PRIJAVA U HZMO I HZZO

Ako je direktor novoosnovanog JDOO-a zaposlen u drugoj firmi, tj. ako je osiguran po drugoj osnovi, i ako u svom JDOO-u nema nijednog zaposlenog, preskočite ovaj korak.
U protivnom, društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO - e-Mirovinsko). Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje isto je potrebno prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO - e-Zdravstveno).


9. KORAK - KNJIGOVOĐA

Pronađite dobrog knjigovođu i sklopite ugovor o obavljanju knjigovodstvenih usluga (ugovor o vođenju poslovnih knjiga).10. KORAK - JAVNI BILJEŽNIK (3.PUT)

Sastavite ugovor o najmu poslovnog prostora s vlasnikom prostora na adresi sjedišta tvrtke. Ako ste vi vlasnik prostora, svejedno morate napraviti ugovor između Vas (najmodavca) i JDOO-a (najmoprimca). Taj ugovor je obavezan. Otiđite kod javnog bilježnika zajedno sa vlasnikom prostora i ovjerite ugovor.


11. KORAK - POREZNA UPRAVA

Vlasnik prostora (najmodavac) mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave (u Zagrebu je to glavna zgrada PU u Sopotu, Avenija Dubrovnik 32) prijaviti Ugovor o najmu na temelju kojeg Porezna uprava izdaje rješenje i utvrđuje predujmove poreza na dohodak od imovine. Prijava se podnosi u roku od 8 dana od dana početka obavljanja djelatnosti. U Poreznu upravu je potrebno ponijeti Ugovor o najmu.


12. KORAK - POREZNA UPRAVA

Potrebno je izvršiti prijavu društva u Poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit (u Zagrebu to NIJE glavna zgrada PU u Sopotu, već ispostava u centru, Črnomercu, Dubravi, Maksimiru, Medveščaku, Novom Zagrebu, Pešćenici, Susedgradu, Trešnjevci ili Trnju). Na uvid je potrebno dati rješenje o upisu u sudski registar, obavijest o razvrstavanju po djelatnostima, ugovor o vođenju poslovnih knjiga, ugovor o najmu poslovnog prostora i potpisni karton.
Morat ćete ispuniti obrazac podataka OP (dostupan u nadležnoj ispostavi) i prijavu o većinskom vlasništvu i povezanosti društava (dostupna u nadležnoj ispostavi), te ako želite odmah ući u sustav PDV-a i obrazac P-PDV (prijavu u registar obveznika PDV-a).


13. KORAK - MTU

Ukoliko u poslovnom prostoru namjeravate obavljati djelatnost ugostiteljstva, trgovine ili turizma, prije početka obavljanja djelatnosti potrebno je podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta, mjesno nadležnom uredu za poslove gospodarstva državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. Na sve zahtjeve plaća se pristojba u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima.

Isplata dobiti JDOO-a


Dobit je razlika između prihoda i rashoda (troškova). Na kraju godine JDOO mora 25% iznosa dobiti unijeti u zakonske rezerve, a s ostatkom dobiti članovi društva slobodno raspolažu.

Zakonske rezerve smiju se upotrijebiti samo za pokriće gubitaka i za povećanje temeljnog kapitala (pretvaranjem rezervi u temeljni kapital društva), a ostatak dobiti poslovne godine (75% dobiti) vlasnici mogu isplatiti.

Bez obzira da li će vlasnici isplatiti dobit ili ne, nakon završetka poslovne godine JDOO mora platiti porez na dobit 20%, a zatim 25% dobiti umanjene za iznos poreza unijeti u zakonske rezerve. Npr. ukoliko je dobit 100000 kn, porez na dobit je 20000 kn (20% od 100000 kn), a iznos koji je potrebno unijeti u zakonske rezerve je 20000 kn (25% od 80000 kn).

Ukoliko vlasnici JDOO-a odluče isplatiti dobit, obvezni su pri isplati platiti porez na dohodak od kapitala po stopi 12% i prirez.

Članovi JDOO-a koji nemaju namjeru isplatiti udjele u dobiti već iste uložiti u buduće poslovanje, mogu ostvariti poreznu olakšicu.

JDOO-i koji su u prošloj godini ostvarili dobit, nakon unosa u zakonske rezerve mogu dio dobiti reinvestirati, odnosno povećati temeljni kapital. Tako neće platiti porez na dobit na dio dobiti za koji povećavaju temeljni kapital.

Kada se u zakonskim rezervama akumulira 20000 kn, članovi JDOO-a mogu povećati temeljni kapital na 20000 kn ili više, te preoblikovati JDOO u DOO. Nakon preoblikovanja na društvo se primjenjuju odredbe za DOO, pa prestaje obveza izdvajanja dijela dobiti u zakonske rezerve, te se može isplaćivati sva dobit.

Prilikom povećanja temeljnog kapitala JDOO mora provesti reviziju, bez obzira da li se temeljni kapital povećava korištenjem zakonskih rezervi ili raspoloživog dijela dobiti. Trošak revizije je oko 4000 kn, pa treba izračunati isplativost ovog postupka.